Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci „Ja i mój przyjaciel ZWIERZ”

KONKURS „Ja i mój przyjaciel ZWIERZ”1. Organizatorem konkursu jest Gabinet Weterynaryjny „Cztery Łapy”
2. Konkurs rozpoczyna się 27.05.2015r. i trwa do 15.06.2015 r.
3. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 6- 12 lat.
4. Praca konkursowa w formacie A4 , technika dowolna.
5. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko lub pod kierunkiem rodzica lub opiekuna.
6. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
7. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
8. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, podpis opiekuna.
9. Prace należy dostarczyć do Gabinetu Weterynaryjnego Cztery Łapy ul. Żeromskiego 8, 27-200 Starachowice
10. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac 3 zwycięskie prace.
11. Kryteria oceny: samodzielność wykonania pracy, kreatywność, walory artystyczne.
12. Ogłoszenie wyników nastąpi 18.06.2015r. na stronie www.cztery.lapy.com.pl oraz na profilu na Fb .
13. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
14. Odbiór nagród
zwycięzcy mogą zgłosić się do siedziby Organizatora po odbiór nagród od 19.06.2015r.
zwycięzcy spoza Starachowic otrzymają nagrody drogą pocztową.
15. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie.
16. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione osobom trzecim.
17. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Organizatora.
18. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
19. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom oraz zostanie zorganizowana wystawała wszystkich prac w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Plastuś”, ul. Żeromskiego 8.